Административни услуги

19. 01. 29
Посещения: 1633

В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.
Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил предоставя следните административни услуги:

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
  3. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
  5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Можете да се запоснаете с процедурите на съответните услуги. Заявление по образец може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището (като част от процедурата), както и да бъде получено на място.