На горе

Училищна документация

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН по класовев в ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил за учебната 2017/2018 г.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол № 8 / 31.08.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 3 / 31.08.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 1608 / 01.09.2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил през учебната 2017/2018 година

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 7/24.08.2017 г.

Утвърден със заповед № 1686/14.09.2017 г. на Директора на Основно училище „Иван Вазов” – град Кюстендил

ПРОГРАМА ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил за превенция на ранното отпадане от училище за 2017 –2018 учебна година

Приета на заседание  на Педагогически съвет с Протокол № 7 / 24 .08.2017 г.

ЗАПОВЕД 1611/04.09.2017 г. за определяне началото и краят на учебния ден за 2017/2108 учебна година

ЗАПОВЕД 1611/04.09.2017 е издадена на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО,

чл.З, ал.1, чл.6, ал. 1,2,3 и 4, чл.7, ал. 1,т.1,2 и 3, ал.7, чл.9,ал.З от Наредба №10/01.09.2017 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил

Правилникът е приет с Протокол № 10/07.09.2017г.

П Р О Г Р А М А за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Дневна форми на обучение за учениците в ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил за учебната 2017/2018 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ в Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил
ПРОГРАМНА СИСТЕМА за предучилищно образование към Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил
Етичен кодекс на училищната общност на Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил
Стратегия за развитие на Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил 2016-2020 г.
Заседание на ПС - 07.09.2017 г.
Заседание на ПС - 31.08.2017 г.
Заседание на ПС - 24.08.2017 г.
Покана за работна среща -01.09.2017
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Приложение 1 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на услугите
График за провеждане изпити за определяне срочни оценки - 5 клас
ЗАПОВЕД № 1097/30.03. 2017 г. за определяне план-приема за I и V клас за учебната 2017/2018 година
 
 
Powered by Phoca Download