На горе

Училищна документация

Училищен учебен план за II клас
Училищен учебен план за III клас
Училищен учебен план за V клас
Училищен учебен план за VI клас
Училищен учебен план за VII клас
Училищен учебен план за ученици в I – V клас, записани за учебната 2015/2016 година
ЗАПОВЕД № 1548/22.08.2018 г. относно график за провеждане на поправителните изпити август-септември 2018 г.
ЗАПОВЕД № 1365/31.03.2018 г. относно прием в в I клас през учебната 2018/2019 година в OУ "Иван Вазов" - Кюстендил
ЗАПОВЕД 1304_25-05-2018 за актуализация на вътрешните правила за работна заплата
ЗАПОВЕД № 1063/29.03.2018 г. относно прием в в I клас през учебната 2018/2019 година в OУ "Иван Вазов" - Кюстендил
ЗАПОВЕД № 766/12.02.2018 г. относно ГРАФИК за консултиране на родители, деца и ученици /ЧК - 2/ през II-ри учебен срок на 2017/2018 г.
ГРАФИК за провеждане на консултации от учителите в училище за II-ри срок на 2017/2018 учебна година
ЗАПОВЕД № 1062/29.03.2018 г. относно актуализация на Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Иван Вазов" - град Кюстендил в сила от 01.04.2018 г.
ЗАПОВЕД № 1061/29.03.2018 г. относно aктуализация - Правилник за дейността на училището през 2017-2018 г.
ЗАПОВЕД № 654/23.01.2018 г. относно ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 29.01.2018 г. ДО КРАЯ НА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил (актуализиран)
ЗАПОВЕД 809_19-02-2018 за актуализация на вътрешните правила за работна заплата
Актуализация на Годишния план за дейността на ОУ „Иван Вазов” през учебната 2017/2018г.
Система за морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в занимания по интереси и за приноса им към разитието на на институционалната общност на ОУ „Иван Вазов“ гр.Кюстендил
ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил 2017-2018 г.

Утвърден със заповед№1685/14.09.2017 г.

Правилникът е приет с Протокол № 10/ 07.09.2017 г.

Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

 
 
Powered by Phoca Download