На горе

Училищна документация

ЗАПОВЕД № 1548/22.08.2018 г. относно график за провеждане на поправителните изпити август-септември 2018 г.
ЗАПОВЕД № 1365/31.03.2018 г. относно прием в в I клас през учебната 2018/2019 година в OУ "Иван Вазов" - Кюстендил
ЗАПОВЕД 1304_25-05-2018 за актуализация на вътрешните правила за работна заплата
ЗАПОВЕД № 1063/29.03.2018 г. относно прием в в I клас през учебната 2018/2019 година в OУ "Иван Вазов" - Кюстендил
ЗАПОВЕД № 766/12.02.2018 г. относно ГРАФИК за консултиране на родители, деца и ученици /ЧК - 2/ през II-ри учебен срок на 2017/2018 г.
ГРАФИК за провеждане на консултации от учителите в училище за II-ри срок на 2017/2018 учебна година
ЗАПОВЕД № 654/23.01.2018 г. относно ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 29.01.2018 г. ДО КРАЯ НА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
ЗАПОВЕД № 1062/29.03.2018 г. относно актуализация на Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Иван Вазов" - град Кюстендил в сила от 01.04.2018 г.
ЗАПОВЕД № 1061/29.03.2018 г. относно aктуализация - Правилник за дейността на училището през 2017-2018 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил (актуализиран)
ЗАПОВЕД 809_19-02-2018 за актуализация на вътрешните правила за работна заплата
Актуализация на Годишния план за дейността на ОУ „Иван Вазов” през учебната 2017/2018г.
Система за морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в занимания по интереси и за приноса им към разитието на на институционалната общност на ОУ „Иван Вазов“ гр.Кюстендил
ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил 2017-2018 г.

Утвърден със заповед№1685/14.09.2017 г.

Правилникът е приет с Протокол № 10/ 07.09.2017 г.

Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН по класовев в ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил за учебната 2017/2018 г.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол № 8 / 31.08.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 3 / 31.08.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 1608 / 01.09.2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил през учебната 2017/2018 година

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 7/24.08.2017 г.

Утвърден със заповед № 1686/14.09.2017 г. на Директора на Основно училище „Иван Вазов” – град Кюстендил

ПРОГРАМА ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил за превенция на ранното отпадане от училище за 2017 –2018 учебна година

Приета на заседание  на Педагогически съвет с Протокол № 7 / 24 .08.2017 г.

ЗАПОВЕД 1611/04.09.2017 г. за определяне началото и краят на учебния ден за 2017/2108 учебна година

ЗАПОВЕД 1611/04.09.2017 е издадена на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО,

чл.З, ал.1, чл.6, ал. 1,2,3 и 4, чл.7, ал. 1,т.1,2 и 3, ал.7, чл.9,ал.З от Наредба №10/01.09.2017 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил

Правилникът е приет с Протокол № 10/07.09.2017г.

П Р О Г Р А М А за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 
 
Powered by Phoca Download