На горе

Училищна документация

График за провеждане на редовна поправителна сесия с ученици от дневна и комбинирана форма на обучение в прогимназиален етап /V - VІІ клас/
График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“
График за провеждане на юнска поправителнителна изпитна сесия за учениците в дневна форма на обучение в VII клас
ЗАПОВЕД № 1209/24.06.2019 г. относно график за провеждане на юнска поправителнителна сесия за ученици в VII клас
График за провеждане на юнска поправителна изпитна сесия за учениците в дневна форма на обучение в V и VІ клас
ГРАФИК за провеждане на юнска изпитна сесия за определяне на годишна оценка за учениците в комбинирана форма на обучение в VI и VІІ клас
Заповед No 879 от 13.3.2019 относно план-прием за 1-ви и 5-ти клас за 2019/2020 учебна година
Изменение и допълнение на Правилника за дейността на училището за учебната 2018/2019 година
ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяне на срочна оценка за учениците от дневна форма на обучение в V клас
ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил 2018-2019 г.

Утвърден със заповед№1587/12.09.2018 г.

Правилникът е приет с Протокол № 14/ 14.09.2018 г.

Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

Годишен план за дейността на Основно училище " Иван Вазов"- град Кюстендил за учебната 2018/2019 г.
Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2018/2019 г.
Заповед за начало и край на учебния ден за учебната 2018/2019 г.
Заповед за форми на обучение за учебната 2018/2019 г.
Мерки за повишаване качеството на обучението в Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил за учебната 2018/2019 г.
План за действие за изпълнение на Стратегията на развитие на Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил за учебната 2018/2019 г.
Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2018/2019 г.
Стратегия за развитие на Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил за периода септември 2016 – септември 2020 година
Училищен учебен план за I клас
 
 
Powered by Phoca Download