На горе

Училищна документация

График за провеждане на консултации от учителите по учебни предмети през I учебен срок на учебната 2019-2020 г.

ЗАПОВЕД №243/25.11.2019 г.

График за провеждане на редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка на ученици обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година
Годишен план за дейността на Основно училище " Иван Вазов"- град Кюстендил за учебната 2019/2020 г.
Съобщение за провеждане на допълнителна поправителнителна изпитна сесия за учениците в V - VII клас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Актуализация на Правилника за дейността на Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил за 2019-2020 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности на училище на ОУ "Иван Вазов" за 2019-2020 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Иван Вазов" за 2019-2020 учебна година

Приета на заседание на Педагогически съвет е Протокол No 15/10.09.2019 г.

Етичен кодекс на училищната общност на ОУ "Иван Вазов" за учебната 2019/2020 г.
Процедура за назначаване на образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“
График на работа н а ОУ "Иван Вазов" Кюстендил за учебната година 2019-2020 година

Утвърден със заповед № 1372 от 10.09.2019 година.

ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил за 2019-2020 учебна година

Правилникът е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 14/05.09.2019 г.

 

График за провеждане на редовна поправителна сесия с ученици от дневна и комбинирана форма на обучение в прогимназиален етап /V - VІІ клас/
График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“
График за провеждане на юнска поправителнителна изпитна сесия за учениците в дневна форма на обучение в VII клас
ЗАПОВЕД № 1209/24.06.2019 г. относно график за провеждане на юнска поправителнителна сесия за ученици в VII клас
График за провеждане на юнска поправителна изпитна сесия за учениците в дневна форма на обучение в V и VІ клас
ГРАФИК за провеждане на юнска изпитна сесия за определяне на годишна оценка за учениците в комбинирана форма на обучение в VI и VІІ клас
Заповед No 879 от 13.3.2019 относно план-прием за 1-ви и 5-ти клас за 2019/2020 учебна година
Изменение и допълнение на Правилника за дейността на училището за учебната 2018/2019 година
 
 
Powered by Phoca Download