На горе

Училищна документация

ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил 2018-2019 г.

Утвърден със заповед№1587/12.09.2018 г.

Правилникът е приет с Протокол № 14/ 14.09.2018 г.

Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

Годишен план за дейността на Основно училище " Иван Вазов"- град Кюстендил за учебната 2018/2019 г.
Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2018/2019 г.
Заповед за начало и край на учебния ден за учебната 2018/2019 г.
Заповед за форми на обучение за учебната 2018/2019 г.
Мерки за повишаване качеството на обучението в Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил за учебната 2018/2019 г.
План за действие за изпълнение на Стратегията на развитие на Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил за учебната 2018/2019 г.
Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2018/2019 г.
Стратегия за развитие на Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил за периода септември 2016 – септември 2020 година
Училищен учебен план за I клас
Училищен учебен план за II клас
Училищен учебен план за III клас
Училищен учебен план за V клас
Училищен учебен план за VI клас
Училищен учебен план за VII клас
Училищен учебен план за ученици в I – V клас, записани за учебната 2015/2016 година
ЗАПОВЕД № 1548/22.08.2018 г. относно график за провеждане на поправителните изпити август-септември 2018 г.
ЗАПОВЕД № 1365/31.03.2018 г. относно прием в в I клас през учебната 2018/2019 година в OУ "Иван Вазов" - Кюстендил
ЗАПОВЕД 1304_25-05-2018 за актуализация на вътрешните правила за работна заплата
 
 
Powered by Phoca Download