На горе

Училищна документация

График за провеждане на редовна поправителна сесия за определяне на годишна оценка на ученици обучавани в дневна форма на обучение за учебната 2019-2020 година
График за провеждане на редовна поправителна сесия за определяне на годишна оценка на ученици обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за уч. 2020/2021
Заповед № 802 от 18.03.2020 г. за прием в Oy "Иван Вазов" - Кюстендил - 1-ви и 5-ти клас за 2020/2021 учебна година.

Издадена на основание чл.259, ал. 1, чл. 142, ал. 1 и ал. 2, чл. 143. ал. 1 и чл. 269. ал.1, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, приета с Решение № 61 от протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Кюстендил; приложение № 4 от Схема за системата за прием в първи клас в училищата на територията на град Кюстендил.

Съобщение за образование в дигитална среда по време на извънредното положение във връзка с Covid-19
График дистанционно обучение - прогимназиален етап
График дистанционно обучение - начален етап
График за провеждане на консултации от учителите по учебни предмети през II учебен срок на учебната 2019/2020 г.
График за провеждане на консултации от учителите по учебни предмети през I учебен срок на учебната 2019-2020 г.

ЗАПОВЕД №243/25.11.2019 г.

График за провеждане на редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка на ученици обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 година
Годишен план за дейността на Основно училище " Иван Вазов"- град Кюстендил за учебната 2019/2020 г.
Съобщение за провеждане на допълнителна поправителнителна изпитна сесия за учениците в V - VII клас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Актуализация на Правилника за дейността на Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил за 2019-2020 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности на училище на ОУ "Иван Вазов" за 2019-2020 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Иван Вазов" за 2019-2020 учебна година

Приета на заседание на Педагогически съвет е Протокол No 15/10.09.2019 г.

Етичен кодекс на училищната общност на ОУ "Иван Вазов" за учебната 2019/2020 г.
Процедура за назначаване на образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“
График на работа н а ОУ "Иван Вазов" Кюстендил за учебната година 2019-2020 година

Утвърден със заповед № 1372 от 10.09.2019 година.

ПРАВИЛНИК за дейността на Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил за 2019-2020 учебна година

Правилникът е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 14/05.09.2019 г.

 

 
 
Powered by Phoca Download