IV основно училище " Иван Вазов "

Основно училище „ Иван Вазов“ – град Кюстендил е общообразователно училище, намиращо се в квартал „ Изток“. В него се обучават деца от първи до осми клас, живеещи в ромския квартал на град Кюстендил.

Броят на учениците е 685, разпределени в 27 паралелки.Училището се помещава в самостоятелна сграда, основно ремонтирана през 2013 година.

Ръководството и педагогическият колектив на ОУ „Иван Вазов” приоритетно работят за подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните дейности и за превенцията на отпадането от училище.

Новостите в образователно–възпитателния процес в училище са съобразени с Националнте  програми на МОН.

Всяка година се отделят средства от бюджета на училището за подобряване на материално-техничаската база на училището.

Девиз: „ Учение и труд“

 
Девизът на училището „ Учение и  труд” отговаря на съвременните потребности на българското образование. Децата и юношите овладяват различни знания и умения, придобиват трудови навици във взаимодействие с педагогическия екип на училището . Всички заедно – ученици и учители се стремят за спазват девиза на училището - "Учение и труд".
www.ou-iv-kn.com