19. 06. 26
posted by: Super User
Посещения: 1862

Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за успех“.

Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил участва активно в проекта „Подкрепа за успех“

График на дейностите можете да изтеглите от тук:

17. 01. 23
posted by: Super User
Посещения: 7800

През месец декември 2016 година се проведе конференция  за представяне на проекта ''Образованието – ключ към успешна реализация'' , по който работи нашето училище.
Проектът е финансиран по конкурсна процедура 33.15-2016 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.
ОУ '' Иван Вазов'' е водеща организация, а ПГТ '' Н. Вапцаров'' е наш партньор.
На конференцията присъстваха представители на различни институции, директори на детски градини и училища от община Кюстендил.
Присъстващите се запознаха с проекта-  представени бяха целите и основнте дейности, както следва:

  • Цел -  задържане и ограничаване отпадането на ромски деца от училище,  мотивиране   за получаване на средно образование и  повишаване  на успеха им, чрез включване на родителите им в образователно –възпитателния процес.
  • Целеви групи: ученици от ромски и неромски произход, родители, директори, учители и доброволци.
  • Период на изпълнение: 9 месеца /2016 - 2017г./

Дейности:
1.    Управление на проекта.
2.    Идентифициране на целевите групи.
3.    Създаване на родителски клуб и съвет.
4.    Създаване на ученически съвет /УС/.
5.    Организиране на посещения на родителите и учениците в професионалните гимназии в града.
6.    Информиране и публичност.

Предлагаме Ви да се запознаете с презентацията за представяне на проекта.

 

 

14. 12. 05
posted by: Manager
Посещения: 1508

 

През учебната 2014/2015 година ОУ „ Иван Вазов” – Кюстендил

работи по изпълнение на Проект  „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил".
Изпълнител на проекта е Институт ЛИБЕРА в партньорство със Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение"- ЛАРГО.


 

Институт ЛИБЕРА e сдружение в обществена полза, основано през 2007 г. от арт-терапевти, фасилитатори и психолози с международен опит. Основната им мотивация е да използват творческите си знания и умения както за терапевтични и обучителни практики, така и за създаването и развитието на социални проекти.

Сдружение ''Ларго''- Кюстендил - Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение – работи за :

•създаването на ромски общостните центрове - мястото, където ромите се събират, обсъждат проблемите, само организират се, помагат си взаимно, взимат решения и поемат отговорности.

• изграждане на навици и култура на общуване в общността.

• развитието на мрежа за взаимно обучение по европейски стандарти за социални дейности и работа в общността.

 В продължение на 10 месеца  ще се  проведат общо 10 ритъм сесии с класовете (по една месечно в определения клас) и две конференции за популяризиране на проекта.

От ОУ „ Иван Вазов“ участва VIII клас.

Ето какво споделиха инициаторите на проекта, на 28 ноември 2014 година - при даване началото на дейностите:

"Ще работим с "най- лошият" клас в тези училища, обикновено всички избягват да работят в такива групи, но целта е да има психотерапевтичен ефект именно върху такива деца", коментира Станимир Кискинов, консултант на Либера.

 


"Защо барабана , защото са лесно достъпни, не е нужно да имаме музикално образование или талант и може всеки да се включи под мое ръководство. В училище ни учат да четем, но не и активно да слушаме, което ни учат барабаните, ако можем да слушаме ще овладеем и комуникацията, оттук ще знаем как да работим в екип, какво означава да сме отбор, ще се посветим на изкуството на баланса чрез ритъм и дисциплина.Ако успеем чрез ритъма на барабана да го закодираме в тийнейджърите, те ще разберат как да живеят в система, в общност", коментира Мартин Иванов, основен експерт по проекта.
"Основната ни цел е да покажем, че извънкласната форма подобрява дисциплината и намалява агресията при децата, да направим училището привлекателно място.Не е тайна, че основем проблем в ромската общност е отпадането на децата от училище.Ако докажем ефективността на модела можем да го направим като част от учебната програма и да увеличим броя на училищата", заяви Сашо Ковачев, председател на сдружение "Ларго".

16. 01. 27
posted by: Manager
Посещения: 8508

 

 

През месец януари 2016 година ученици от нашето училище участваха в поредната дейност по изпълнение на проект „ Зелена директна линия“.

Проектът „ Зелена директна линия“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Посредством дейностите по проекта се   цели да създадем и развием отношение на толерантност, желание за познаване и грижа към растенията и животните в Кюстендилския регион. И след опознаване да засилим отговорността към природата,  като насочим вниманието на обществото към екологичните проблеми на региона.

 

   

 

 

 

Ето защо към водопада при село Полска Скакавица се отправиха участниците в проекта - учениците от Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“, 5-то ОУ „ Хр. Ботев“ , ОУ „Иван Вазов“ . Заедно с тях в инициативата се включиха и  туристи от ТД „Осогово – гр. Кюстендил.

След проведените семинари в планината Осогово по проект „ Зелена директна линия“ младите природолюбители започнаха посещение на защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област.

Отново въоръжени с фотоапарати и бинокли те се насладиха на невероятно красивият водопад.

Водопадът е на малката рекичка Широки дол – десен приток на река Струма. Водата пада от височина около 50 м, преминавайки през няколко скални тераси. Той е маловоден, но невероятно красив. В България е трети по височина. През 1968 г. е обявен за природна забележителност. Районът е с уникална флора и фауна – срещат се над 19 вида риби, повече от 600 вида растения, част от които са защитени. Тук е единственото място в България, където могат да се видят едновременно пет вида лястовици. На скалата, в горната част на водопада се намира църквата Свети Димитър.

 

  

 

 

 

Младите природолюбители и туристите - доброволци от дружеството почистиха замърсените територии около водопада. Лошото време не попречи на участниците да изпълнят задачата си – почистване от различни отпадъци„ Най – голямо количество учениците намериха  около района на река Струма и железопътните релси до водопада .

Красивите гледки и извършеното добро дело ще останат в съзнанието на ученици и туристи, а техния призив към всички е да опазим и съхраним красивата природа.

14. 03. 11
posted by: Manager
Посещения: 9574

Основно училище  „ Иван Вазов“ работи по редица проекти самостоятелно или в съдружие с  НПО.

Началото на проектната работа в училището е поставено през 2001 година. Тя започва с проекта „Силни, здрави, толерантни”.

От 01. 09. 2002г. стартират три проекта към фондация „Партньори – България” – „Училището приятно и забавно”, „Опознай себе си и другите” и „ Ръка за ръка”, който е превантивен училищен център, с основна цел намаляване на отпадащите ученици. Работата по тях продължава през периода 2003 – 2005 година

Успешно е реализиран проект - „Радиоклуб - Комета” - 2002г. – 2004г.

През 2003/2004 учебна година училището продължава работа по проекта „Моят приятел в училище”, който е по програма „Сократ”. Изпълнени са три проекта  до 2008 година.

ОУ „ Иван Вазов“ участва и в Национални програми на МОН. През  2008г. – 2009г се реализират проектите от Национална програма – „Училището – територия на учениците” Модул „Ритуализация на училищния живот” и Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – Проект -„Ще знам повече”- 2008г. – 2009г.

През 2007 – 2008 година са реализирани проектите: „Ромски свят” и  „Пътешествие в моя ромски свят”

От НП „Подобряване на достъпа до образование и обучение - „ Да направим училището привлекателно за младите хора” – Проект - „Моят свят в теб и в мен” - 2009г. – 2010г.

През 2011 – 2012 година работим по Проект – „Училище без граници”

Участваме и в Национална програма  „С грижа за всеки ученик”,като за периода  – 2011 – 2012 успешно са изпълнени 9 проекта.

Ръководството на училището е убедено в ползите от работата по проекти, а именно: увеличаване на уменията на учениците. Ето защо проектите се използват като метод и средство за:  обучение и самообучение;  за повишаване на качеството и ефективността на усвояване на знанияосъществяване навръзката между образованиеиживот. Наред с това се прилага работа в екип, което предполага развитие на определени качества и умения – самостоятелно планиране и организиране на дейността от групата; повишаване на комуникативни потребности и разпределение на задачите между членовете на екип.