НПО - наши приятели

Училищното ръководство си сътрудници с различни НПО, с което се подпомага интегрирането и социализацията на учениците от ромската общност .

Определяща в съвместната дейност с НПО е успешно реализиране на образователните потребности на децата. Работим с :

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ - (създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г ). ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.

„Нево Дром“ , определяща най важните задачи пред ромите: независимост; образование; съхраняване на традиции и култура; знание на ромски език.

Работата ни с НПО цели постигане на дух на толерантност,разбиране, сближаване и приемане на различните от нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно