Представители на ОУ „Иван Вазов“ – Кюстендил взеха участие в работата на кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности", проведена на 8 април 2014 г. в град Кюстендил. Организатор  на обсъждането бе  Ромски общностен съвет, кв. „Изток"- Кюстендил.

Повод за организирането и бе честването на „Международния ден на ромите" 8- ми април. В нея участваха  представители на различни институции, директори на училища, общественици и ученици.

 

Read More: Участие в кръгла маса

Сдружение ''Ларго''- Кюстендил - Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение – работи за :

•създаването на ромски общостните центрове - мястото, където ромите се събират, обсъждат проблемите, само организират се, помагат си взаимно, взимат решения и поемат отговорности.

• идентифицирането на местни изявени роми и изграждането им като действени лидери на общността.

• изграждане на навици и култура на общуване в общността.

• развитието на мрежа за взаимно обучение по европейски стандарти за социални дейности и работа в общността.

• осигуряването на финансова помощ за дейности за местно развитие.

Работата ни с НПО цели постигане на дух на толерантност,разбиране, сближаване и приемане на различните от нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно

Read More: Сдружение ''Ларго''- Кюстендил

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" - водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции.

 

Read More: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Училищното ръководство си сътрудници с различни НПО, с което се подпомага интегрирането и социализацията на учениците от ромската общност .

Определяща в съвместната дейност с НПО е успешно реализиране на образователните потребности на децата. Работим с :

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ - (създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г ). ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.

„Нево Дром“ , определяща най важните задачи пред ромите: независимост; образование; съхраняване на традиции и култура; знание на ромски език.

Работата ни с НПО цели постигане на дух на толерантност,разбиране, сближаване и приемане на различните от нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно

Фондация „АДРА“ – България, чиято мисия е да оказва хуманитарна помощ при бедствия и аварии и подкрепа за развитие на най-бедните – уязвими общности и индивиди – без предубеждение към расата, етноса, религиозната им и полова принадлежност.

Read More: Фондация „АДРА“ – България