Работа по проекти

Основно училище  „ Иван Вазов“ работи по редица проекти самостоятелно или в съдружие с  НПО.

Началото на проектната работа в училището е поставено през 2001 година. Тя започва с проекта „Силни, здрави, толерантни”.

От 01. 09. 2002г. стартират три проекта към фондация „Партньори – България” – „Училището приятно и забавно”, „Опознай себе си и другите” и „ Ръка за ръка”, който е превантивен училищен център, с основна цел намаляване на отпадащите ученици. Работата по тях продължава през периода 2003 – 2005 година

Успешно е реализиран проект - „Радиоклуб - Комета” - 2002г. – 2004г.

През 2003/2004 учебна година училището продължава работа по проекта „Моят приятел в училище”, който е по програма „Сократ”. Изпълнени са три проекта  до 2008 година.

ОУ „ Иван Вазов“ участва и в Национални програми на МОН. През  2008г. – 2009г се реализират проектите от Национална програма – „Училището – територия на учениците” Модул „Ритуализация на училищния живот” и Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – Проект -„Ще знам повече”- 2008г. – 2009г.

През 2007 – 2008 година са реализирани проектите: „Ромски свят” и  „Пътешествие в моя ромски свят”

От НП „Подобряване на достъпа до образование и обучение - „ Да направим училището привлекателно за младите хора” – Проект - „Моят свят в теб и в мен” - 2009г. – 2010г.

През 2011 – 2012 година работим по Проект – „Училище без граници”

Участваме и в Национална програма  „С грижа за всеки ученик”,като за периода  – 2011 – 2012 успешно са изпълнени 9 проекта.

Ръководството на училището е убедено в ползите от работата по проекти, а именно: увеличаване на уменията на учениците. Ето защо проектите се използват като метод и средство за:  обучение и самообучение;  за повишаване на качеството и ефективността на усвояване на знанияосъществяване навръзката между образованиеиживот. Наред с това се прилага работа в екип, което предполага развитие на определени качества и умения – самостоятелно планиране и организиране на дейността от групата; повишаване на комуникативни потребности и разпределение на задачите между членовете на екип.