О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш`те знамена
нам за вечни времена.

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш`та памет вдъхновява
към дела за светли дни.

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

 

Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

 

Ученици, учители и родители отбелязаха   1 ноември - Ден на народните будители със специално подготвено тържество, състояло се в училището на 30 октомври 2017 година.

 

На 01.09.2017 г. от 14,00 часа в залата за презентации в училището ще се проведе работна среща с председателите на синдикалните организации в училище при следния дневен ред:

1.    Правила за вътрешния трудов ред /ПВТР/;
2.    Вътрешните правила за работна заплата /ВПРЗ/;
3.    Правилник за дейността на училището;
4.    Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
5.    План за квалификационната дейност;
6.    Етичен кодекс;

Запознайте се с Поканата на Директора на ОУ " Иван Вазов" до председателите на синдикалните организация за участие в работната среща.

През месец август и септември т.г., предстои провеждането на заседания на Педагогическия съвет на училището, както следва:

- 24.08.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

- 31.08.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

- 07.09.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

Информация за дневния ред може да намерите и в раздел училищна информация.

 

В началото на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ в основно училище „ Иван Вазов“ бе създаден съвет за обществен мониторинг „Твоят час“.
Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.
За учебната 2016/2017 година съветът е провеждал редовно заседания, обсъждал е различни въпроси и своевременно е оказвал съдействие.  
Предлагаме Ви да се запознаете с доклада на съвета.

В началото на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ в основно училище „ Иван Вазов“ бе създаден съвет за обществен мониторинг „Твоят час“.
Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.
За учебната 2016/2017 година съветът е провеждал редовно заседания, обсъждал е различни въпроси и своевременно е оказвал съдействие.  
Предлагаме Ви да се запознаете с доклада на съвета.