Много са въпросите, на които учениците и техните родители, търсят отговор при избор на бъдещата професия.

Лесно и бързо може да се намери отговор , като посетите Националния портал за кариерно ориентиране на учениците на адрес: http://orientirane.mon.bg

Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката.

Там има подходяща и полезна информация за ученици, учители и родители. Всеки, който се интересува може да го посети.

Какъв искам да стана?;  Какво да науча за моята бъдеща професия?; Къде да продължа образованието си? И много други   - на всички тези въпроси отговор ни дава Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.

Посетете го и сами ще намерите отговор на интересуващите Ви въпроси.

Покана за Лагер на науките  –  „Sciencecamp

Център за творческо обучениекани ученици и техните учители на летен лагер в с. Кранево. Лагерът ще се проведе на два етапа. Групите за всяка от датите могат да включват до 60 участника.

Първа дата: 7 - 13 юни 2015 година (за ученици от 1 до 4 клас); Втора дата: 14 - 20 юни 2015 година (за ученици от 5 до 11 клас).

Вижте повече тук!

 

 

 

На 14 януари 2015година  в Основно училище „Иван Вазов” – Кюстендил, се проведе спортен празник,  послучай ромския празник Василица.

 

 

 

 

 

 

Денят 14 януари се отбелязва,  като начало на Новата година от много ромски групи в България, а от няколко години и като ден на ромската култура.Празникът е свързан с легенда, че свети Васил, защитник на ромите, възстановява моста, по който те преминавали, след като този мост бил разрушен от дявола, и по този начин ги спасил.

 

 

 

 

 

 

 

 

За учениците от основно училище „ Иван Вазов“ 14 януари се превърна в празник на спортна надпревара.

 

 

 

 

 

В двора на училището се проведоха различни спортни изяви – турнир по футбол, надпревара на тенис на маса, състезания по хандбал и народна топка.

Просторните спортни площадки в двора на училището и благоприятните атмосферни условия допринесоха за висок спортен дух и благородна надпревара между отборите.

 Актуална информация за учениците от самостоятелна форма на обучение

През месец януари 2015 година ще се проведат изпитите за учениците на самостоятелна форма на обучение. Във връзка с това е издадена заповед на Диоректора на училището за създаване на организация и ред по провеждането им.

Може да се запознаете със заповедта и графика за провеждане на януарската редовна сесия.

З А П О В Е Д

№ 289/ 29.12. 2014 г.

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 84, ал. 3 и чл. 111 ал. 1 от ППЗНП, чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 29б, чл.29в, чл.29г, ал.1, чл.29е ал.1, т. 2, чл. 29 з, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе януарска редовна сесия с учениците от самостоятелна форма на обучение в прогимназиален етап / V - VІІІ клас / за определяне на годишна оценка при следния ред и организация:    

          

І. Комисия по организацията на изпитите:

Председател: Елка Цуцуранова – главен учител;

Членове: Снежка Боцева – главен счетоводител;

Десислава Котева – завеждащ „АС”

ІІ. График и комисии по оценяването

Учебен предмет

Формат на изпита / продължителност

Дата

Начален час

Място на провеждане

Комисия по организацията / Квестори

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитни материали и представяне на директора

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите

1. География и икономика -

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

12.01.

2015г.

09:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Кирил Терезов – зала 1,

Румен Терзиев–   зала 2,

Елка Мавродиева – зала 3

Председател:

Даниела Петракиева

Член:Ели Йорданова

до 08. 01. 2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

2.Информационни технологии -

VIII клас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

16.01. 2015г.

9:00

компютърен кабинет 1, компютърен кабинет 2

Румен Терзиев – компютърен кабинет 1,   Нели Кърпаченва – компютърен кабинет 2

Председател: Иво Коцев

Член: Любка Любенова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

3.Физическо възпитание и спорт -

V, VIи VIIклас

практически изпит –

3 астрономически часа

16.01. 2015г.

9:00

училището

Кирил Терезов

Председател: Антон Николов

Член: Евгени Стоименов

до 08.01.

2015 г.

 

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

4.История и цивилизация –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

19.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Весела Александрова – зала 1,

Иво Коцев – зала 2,

Даниела Добренова – зала 3

Председател: Ели Йорданова

Член: Даниела Петракиева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

5.Изобразително изкуство –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

практически изпит – 3 астрономически часа

20.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Любка Генина – зала 1,

Иво Коцев – зала 2,

Иван Гебрев – зала 3

Председател: Румен Терзиев,

Член: Елка Цуцуранова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

6.Информационни технологии -

V, VI и VIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

21.01.

2015 г.

9:00

компютърен кабинет 1, компютърен кабинет 2

Кирил Терезов - компютърен кабинет 1,  

Евгени Стоименов - компютърен кабинет 2

Председател: Иво Коцев

Член: Любка Любенова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

7.Физическо възпитание и спорт - VIIIклас

практически изпит –

3 астрономически часа

21.01.

2015 г.

9:00

училището

Елка Мавродиева

Председател: Антон Николов

Член: Евгени Стоименов

до 08.01.

2015 г.

 

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

8.Музика –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

22.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Венета Лехчанска – зала 1,

Соня Портарска – зала 2,

Евгени Стоименов – зала 3

Председател: Гергана Каракашка

Член: Светла Ангелова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

9.Домашна техника и икономика –

Vи VIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

23.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека

Любка Любенова

Председател: Румен Терзиев,

Член: Нели Кърпачева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

10.Технологии –

VIIи VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

23.01.

2015 г.

9:00

зала 2 – кабинет по музика, зала 3 – кабинет по биология

Соня Портарска – зала 2,

Анелия Иванова – зала 3

Председател: Румен Терзиев,

Член: Нели Кърпачева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

Председателите на комисии да представят на директора въпросниците/тестове/ и подготвените билети за полагането на изпитите за заверяване до 08.01.2015 г.

Заповедта да се сведе за изпълнение до знанието на учителите от зав. „АТС”, а до знанието на учениците - от Елка Цуцуранова и Стефан Лазаров.

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА

директор на ОУ „Иван Вазов”

град Кюстендил

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – КЮСТЕНДИЛ

Ул. София № 6; тел.: 078 52 21 87; e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 84, ал. 3 и чл. 111 ал. 1  от ППЗНП, чл. 25, ал. 1, т. 4,  чл. 29б, чл.29в,  чл.29г, ал.1, чл.29е ал.1, т. 2, чл. 29 з, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да се проведе януарска редовна сесия с учениците от самостоятелна форма на обучение в прогимназиален етап / V, VІ, VІІ и VІІІ клас / за определяне на годишна оценка при следния ред и организация:     

           

ІІ. График и комисии по оценяването

Учебен предмет

Формат на изпита /  продължителност

Дата

Начален час

Място на провеждане

1. География и икономика -

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

12.01.2015г.

09:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

2.Информационни технологии - VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

16.01.2015г.

9:00

компютърен кабинет 1,  компютърен кабинет 2

3.Физическо възпитание и спорт -  V, VI и VII клас

практически изпит – 3 астрономически часа

16.01.2015г.

9:00

училището

4.История и цивилизация –

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

19.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

5.Изобразително изкуство –

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

практически изпит – 3 астрономически часа

20.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

6.Информационни технологии - V, VI и VII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

21.01.2015г.

9:00

компютърен кабинет 1,  компютърен кабинет 2

7.Физическо възпитание и спорт - VIII клас

практически изпит – 3 астрономически часа

21.01.2015г.

9:00

училището

8.Музика –  , VI, VII и  VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

22.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

9.Домашна техника и икономика –  V и VI клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

23.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека

10.Технологии – VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

23.01.2015г.

9:00

зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА

директор на ОУ „Иван Вазов”

град Кюстендил

 

В края на месец ноември 2014 година бе даден старт на проект:  „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил".
Изпълнител на проекта е Институт ЛИБЕРА в партньорство със Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение"- ЛАРГО - Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е да се подпомогне психо-социалната адаптация на млади хора с рисково поведение, които имат проблеми със спазването на дисциплината и управлението на емоциите и агресията в училище, като по този начин ги овласти да придобият контрол върху ситуацията, в която се намират. Проектът е необходим, за да подобри чрез ритъм терапията и изразните средства на ударните инструменти, ситуацията с агресията и насилието.

В ОУ „Иван Вазов” – Кюстендил, ще се провеждат терапевтични сесии с барабани като извънкласни занимания. в един клас.

 

 

 

 

 

В продължение на десет месеца ще се проведат петдесет ритъм сесии с децата. В началото ще бъде направен входящ психологически тест за измерване на нивата на агресивност на участниците, който в края на проекта ще бъде повторен, за да се документира позитивната промяна и да се докаже и разпространи ефекта на метода.

 

 

 

 

 

 

 

Представителите  от Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА са избрали мисията да направят реалност идеите за свободния избор на всеки човек, за позитивното възприемане на живота като висша ценност и по този начин всеки да се превърне в активен и пълноценен гражданин  на едно еволюиращо общество. 

 

 

 

 

 

 

 

Етo защо ползите от проекта ще бъдат за децата и младежите - директни участници в инициативата, както и за техните родители, учители, училищния климат и общностния живот по места.