На 18 февруари 2016 година тържествено отбелязахме годишнината от гибелта на Апостола. Тематичната програма проследи пътя към Освобождението, като разказа за живота и гибелта на Левски, за национално-освободителните борби, Априлското въстание и Руско-турската война. Гостите чуха възрожденски песни, откъси от документите, писмата и клетвата на Апостола на българската Свобода, както и фрагменти от пиесата на Стефан Цанев "Последната нощ на Дякон Левски".

В ОУ“Иван Вазов“ – град  Кюстендил  на 26.02.2016г. се  постави начало  на  честванията на  3  март  - Националния  празник  на България. Учениците записани в ПИГ І – ІV клас тържествено отбелязаха празника пред  родители и съученици.

 

 

 

 

 


 Отборът на нашето училище се представи отлично в междуучилищното състезание по проект „Зелена директна линия“.
На 29. 02.2016 год. ТД „Осогово“ гр. Кюстендил организира състезанието. Домакини бяха учениците от Основно училище „ Христо Ботев“ – Кюстендил. Нашите състезатели мериха сили с още три отбора – представители на ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“,   Основно училище „ Христо Ботев“ и Основно училище „ Паисий Хилендарски“ - Кюстендил

  Състезанието се проведе във възрастова група 5-7 клас и премина в  три етапа:
1. Тест с 20 въпроса за защитените територии в Община Кюстендил, биоразнообразието и поведението в тях.
2. Разпознаване на растения по снимки.
3. Изработване и представяне на постер за дадена защитена територия в Община Кюстендил (Полскоскакавишки водопад, Вековна букова гора, край село Граница, местността „Ючбунар“, резерват „Църна река“, Конявска планина).

За подготовката си участниците използваха публикуваните материали за защитените територии и зони в разработената по проекта интернет платформа в сайта на дружеството, наученото в семинарите и теренните познавателни турове. Незаменима помощ получиха от своите учители и специалистите от Природонаучен музей – София.Всичките участнице се бяха подготвили много добре и надпреварата бе голяма.
Победители от групата 5-7 клас са: Елисей Първанов – ОУ „Иван Вазов“, Алекс Велинов - ОУ „Христо Ботев, Гергана Стойчева – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Виктория Нешева – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.
Честити награди!
Елисей, ние се гордеем с теб!

   Победителите получика специални плакети - Посланик „Зелена директна линия”. Всички участници, както и техните ръководители получиха грамоти и награди.
Предвижда се тази инициатива да се превърне в ежегодно събитие  в общината, с цел непрекъснато повишаване броя на посланиците за опазване на природата

 

На 13 февруари 2016 година представители на нашето училище взеха участие в похода по Земенския пролом. В него се включиха и ученици от ПМГ , V ОУ „ Христо Ботев“ и  членове на туристическото дружество
ТД „Осогово“ гр. Кюстендил организира похода - от спирка Полска Скакавица до град Земен, в изпълнение на Проект „ Зелена директна линия“ Отново с групата бяха поканени експерти по биология и зоология от София.
Предлагаме Ви да се запознаете със  Земенски пролом – място на пещери, карстови извори,  скални пирамиди и много цветя, като разгледате снимките направени по маршрута на похода.

Read More: Идва пролет

 

На 7 февруари 2016 година ТД „Осогово“ гр. Кюстендил организира поход  до резерват “Църна река” в Осоговската планина. Участие взеха ученици и учители  от трите училища - с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV - то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, партньори по проект „Зелена директна линия“. Бяха поканени експерти по биология и зоология от Природонаучния музей-БАН.
Представители на нашето училище – млади природолюбители, участваха в похода . Последният ден от ваканцията бе посветен на природата. Основна цел на посещението  на резерват „Църната река“ при с. Сажденик  бе - обяснения за особеностите на резерватния режим – строг и поддържан резерват; разлики между естествена и стопанисвана гора – структура, видове, както и непосредствено запознаване с него.

 

    Рзерватът "Църна река" е отдалечен на около 30 км от Кюстендил и е разположен на 1400 – 1700 метра надморска височина в землището на село Сажденик. Той е единственият в Осоговската планина и се намира в горното течение на Църна река, тръгваща южно от връх Шапка. Обявен е за резерват през 1980 година и с площ 197 хектара, като 190 хектара са букова гора, а останалата част за поляни. До резервата се достига, като от заслон Превала се тръгне по черния път в южна посока. След като се достигне до връх Долна чука, се слиза по стръмен рид в изоставената махала Папратинци. От махалата се слиза до Църна река и се тръгва нагоре по поречието на реката. Друг вариант е да се тръгне нагоре по течението от вливането на Църна река в Елешница, край която се вие пътят за с.Сажденик.
Младите природолюбители, заедно с експертите и представител на дружеството посетиха естествените букови гори в горното течение на Църна река по нейния десен бряг. Те са със северно изложение и са разположени на стръмни терени. Височината на дърветата достига 30 метра, а възрастта им е приблизително 130 години. В резервата на места се срещат още бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. Тревните видове пък са лазаркиня, власатка, светлика, горски здравец и орлова папрат. На откритите места има и горски зановец.

    Голяма е пъстротата на птиците, защитени от закона и срещащи се в резервата: малък креслив орел, червена каня, забулена сова, зелен и пъстър кълвач, дрозд осояд, белоопашат мишелов, сокол скитник, скален орел и жълтоклюна алпийска гарга. Фауната на резервата се допълва от животински видове като видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, слепок, медянка и усойницата. От земноводните най-характерна е жабата дървесница, а в реките виреят риби като балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва. В мекия сняг по билото след Бег Бунар видяхме безбройни дребни и едри следи от естествените обитатели на планината, блуждаещи в търсенето на храна си и борещи се за оцеляване в тежката зима.

   

  Около резервата „Църна река” е обявена защитена местност "Зеленият рид", която е разположена на площ около 260 хектара и основната й цел е да ограничи човешкото въздействие върху природата. . В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. неговата охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.

 Предлагаме да се запознаете с красотите на резерват "Църна река"

 

 

 

 

На 6 февруари 2016 година ТД „Осогово“ гр. Кюстендил проведе поход до връх Виден (1487 м.н.в.) – най-висок в Конявската планина и част от Виденския дял.  Това бе поредната дейност по изпълнение на  проект „Зелена директна линия“.  Проектът „ Зелена директна линия“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV -то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил. Бяха поканени експерти по биология и зоология от София.
Групата от млади природолюбители от нашето училище участва в похода. Зимните гледки са прекрасни. Беседата на учителите и специалистите нагледно бяха представени с плодовете на храстите и растенията, с многообразието на оставените следи в снега от обитаващия планината животни, от причудливите форми на планинските масиви и не на последно място от разположението на селата и градовете. Групата се наслади от върха на красивата панорама във всички посоки. От съседния скалист връх Триград се виждат очертанията на трите околни града – Кюстендил, Дупница и Радомир, дали основание на местното население да даде това звучно име на върха.
Нашето зимно посещение на тази красива планина ни дари с възможността да се насладим на красотата на всичките тези гледки. .Ето и какво научихме:
Конявска планина е най-голямата по площ планина в българската част на Краището. Тя се простира между градовете Земен, Кюстендил, Дупница и Радомирската котловина. Има шест дяла, най- високи и атрактивни от които са Виденския и Ришкия. Групата от деца и експерти по биология и зоология посети Виденския дял и изкачи първенеца на планината връх Виден (1487 м), чието име идва от панорамната гледка, която предлага. Върхът е оголен, тревисто-скалист и е извисен над Кюстендилската котловина, привличайки погледа от километри. заради огромния радио-релеен и телевизионен ретранслатор, чийто антени се забелязват отдалече. Кулата на върха е пусната в действие на 4 октомври 1969 г. и покрива с радио и телевизионен сигнал цялата Кюстендилска и част от Пернишка, Благоевградска и Софийска област. Въоръжени с фотоапарати, бинокъл, лупа и тефтер младите изследователи откриха следи на
Виденски дял на Конявската планина е осеян навсякъде с десетки хиляди червени планински божури, чийто мирис се носи надалече из въздуха и привлича стотици пчели да събират прашец от ароматните му съцветия. Ако пролетта не закъснее, това място, застлано буквално навсякъде с дъхавите цветове на кървавочервения божур би създало впечетление у посетителя, че се намира в земния рай, защото и усещането, и аромата, и гледката са напълно равностойни на това райско място.
В района на връх Виден има приблизително 460 вида висши растения, от които две са записани в световната Червена книга на изчезващите видове, а други две в европейската Червена книга на изчезващите видове. Сред защитените растителни видове са пролетно секирче, царско пропадниче, котенце и друг. Общо 86 вида пптици обитават района, който е защитена територия. Като цяло в Конявската планина се срещат и ендемитни видове като жълто и червено Урумово лале, Жълт планински крем, Източна ведрица, Персийска морина, Златиста раменка, червен и розов Божур (самодивски божур), Червено вълче лико, Сръбско звънче, Жълт равнец, белоцветен и червеникав Дебелец, Скален карамфил с бяло розови цветчета, Дланелистен ветрогон, Ботурче, Дива циклама, Розов минзухар, нежно мъхеста виолетова Съсънка (котенце) и други . Богатата флора се допълва с множество ароматни билки: мащерка, риган, жълт кантарион, бял равнец, мента и други. В планината растат почти всички видове гъби: булка, манатарка, горска печурка, сърнела, челадинка и други. Най-добре запазени дървета от естествен произход са видовете космат дъб, цер, благун, горун, бук, обикновен, келяв и воден габър. Индивидуално се срещат още клен, шестил, полски клен, ясен, явор, бреза, липа, бряст, ясика, трепетлика, чашкодрен, кучешки дрян, леска, червена и синя хвойна.
Животинското царство също предлага голямо разнообразие: сърни, елени, глигани, лисици, зайци, вълци, белки, златки и други. От птиците характерни са соколи, орли, гълъби, гургулици, яребици, славеи, диви патици и други.
В реките, които са запазени в първоначалното си състояние и текат в естествените си речни корита, може да се наблюдават видрата, големия гребенест тритон, поточния рак и други.
Походът приключи успешно, но ние – участниците в него си направихме  уговорка, че пролетта, когато цялата планина е осеята с цветя и билки,  ние ще я посетим отново. А сега с натрупаните познания ще се готвим за предстоящите състезания на 25 и 29 февруари 2016 година .