Покана за работна среща - 01.09.2017 г.

На 01.09.2017 г. от 14,00 часа в залата за презентации в училището ще се проведе работна среща с председателите на синдикалните организации в училище при следния дневен ред:

1.    Правила за вътрешния трудов ред /ПВТР/;
2.    Вътрешните правила за работна заплата /ВПРЗ/;
3.    Правилник за дейността на училището;
4.    Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
5.    План за квалификационната дейност;
6.    Етичен кодекс;

Запознайте се с Поканата на Директора на ОУ " Иван Вазов" до председателите на синдикалните организация за участие в работната среща.