На 01.09.2017 г. от 14,00 часа в залата за презентации в училището ще се проведе работна среща с председателите на синдикалните организации в училище при следния дневен ред:

1.    Правила за вътрешния трудов ред /ПВТР/;
2.    Вътрешните правила за работна заплата /ВПРЗ/;
3.    Правилник за дейността на училището;
4.    Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
5.    План за квалификационната дейност;
6.    Етичен кодекс;

Запознайте се с Поканата на Директора на ОУ " Иван Вазов" до председателите на синдикалните организация за участие в работната среща.

През месец август и септември т.г., предстои провеждането на заседания на Педагогическия съвет на училището, както следва:

- 24.08.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

- 31.08.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

- 07.09.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

Информация за дневния ред може да намерите и в раздел училищна информация.

 

В началото на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ в основно училище „ Иван Вазов“ бе създаден съвет за обществен мониторинг „Твоят час“.
Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.
За учебната 2016/2017 година съветът е провеждал редовно заседания, обсъждал е различни въпроси и своевременно е оказвал съдействие.  
Предлагаме Ви да се запознаете с доклада на съвета.

В началото на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ в основно училище „ Иван Вазов“ бе създаден съвет за обществен мониторинг „Твоят час“.
Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.
За учебната 2016/2017 година съветът е провеждал редовно заседания, обсъждал е различни въпроси и своевременно е оказвал съдействие.  
Предлагаме Ви да се запознаете с доклада на съвета.

На 23 май 2017 година ученици от училището посетиха Дом за възрастни хора с физически увреждания " Ильо Войвода" - Кюстендил.Те участваха в  тържество, посветено  на Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май.
Участваха домуващите и  приятелите на Дома  - децата от нашата музикална група с ръководител Гергана Kаракашка и от група "Калпазани" на VI ОУ "Паисий Хилендарски" ,както и  Йорданка Тодорова, Виолета Атанасова и Здравко Анев. Началото бе поставено с български всеучилищен химн, написан от Стоян Михайловски.


 "Върви, народе възродени,

    към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

    съдбините си ти поднови!

 

Празничната музикалната програма бе подготвена изцяло от учениците на  IV ОУ "Иван Вазов" и на VI ОУ "Паисий Хилендарски"- Кюстендил.
Атмосферата бе празнична, а настроението вълнуващо, благодарение на присъствието на учениците.
Ръководството на Дома и домуващите най - искрено благодариха за участието ни, а уважението си към нас изразиха с думите:
Празник на признателност, празник на приятелство!!!