Запознайте се с:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция ,;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf

За сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”  Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

 

MON 9105 283 28 08 2020

 

Драги ученици,
уважаеми родители,
Във връзка с предстоящето кандидатстване след 7 клас Ви предлагаме да се запознаете с

„УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА И ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.

Посредством нея може да се запознаете с предлаганите профили и професии за всички училища, намиращи се  на територията на Кюстендилска област

 

  ЛИНК КЪМ ФОРУМ
„УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА И ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Населено място Име на институцията Вид училище по чл.38 и чл. 39 на ЗПУО Линк към електронната страница
1 Бобов дол СУ "Христо Ботев" средно https://subobovdol.weebly.com/10551088108010771084-1074-v103010301030-1082108310721089.html   
2 Бобов дол Професионална гимназия професионална гимназия https://www.pg-bobovdol.com/about.php?id=123   
3 Дупница СЕУ "Св. П. Хилендарски" средно езиково http://souphd.info/web/wp-content/uploads/2020/05/seu8klas-2020.pdf
4 Дупница СУ "Св. Кл. Охридски" средно http://ousvklohridski-dupnica.com/priem-i-obuchenie/priem-za-8-klas.html
5 Дупница ПГОСУ професионална гимназия http://pg-osu.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0/
6 Дупница ПГ по транспорт професионална гимназия http://www.daskalo.com/pgtdupnica/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-20142015/
7 Дупница Профилирана гимназия "Хр. Ботев" профилирана гимназия https://hrbotev.com/?p=2724
8 Дупница ПГ "Акад. С. П. Корольов" професионална гимназия http://pgkoroljov.weebly.com/
9 Дупница ПГХВХТ професионална гимназия http://pgxvxt.eu/?page_id=62      
10 Кочериново СУ "Хр. Ботев" средно http://su-kocherinovo.com/uploads/8%20klas.pdf
11 Кюстендил ПГСС "Св. Климент Охридски" професионална гимназия http://www.daskalo.com/pgsskn/?page_id=747
12 Кюстендил ЕГ "Д-р Петър Берон" профилирана гимназия http://eg-kn.eu/priem20.html
13 Кюстендил ПМГ "Проф. Ем. Иванов" профилирана гимназия http://pmgkn.com/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-viii-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
14 Кюстендил ПТГ "Джон Атанасов" професионална гимназия http://www.ptg-kn.com/priem 
15 Кюстендил ПГИМ "Йордан Захариев" професионална гимназия http://pgimkn.com/index.php/2020-05-18-11-20-57
16 Кюстендил ПГТ "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия http://pgtkn.com/za-uchilishteto/panorama-na-profesionalnoto-obrazovanie.html
17 Кюстендил ПГЛП "Вл. Димитров-Майстора" професионална гимназия https://pglp-kn.com/?page_id=2291
18 Сапарева баня СУ "Хр. Ботев" средно http://ousaparevabania.com/priem/viii-klas/

Относно:  Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година
         Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления и съпътстващи документи, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратяват до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, интервюта, събеседвания и други.
    Подаването на заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование от родители на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от настойници или лица, които полагат грижи за ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се осъществява по електронен път на e-mail: io_mon_kst@аbv.bg
    Останалите документи, описани в чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се изпратят на хартиен носител до Комисия за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година в РУО – Кюстендил с препоръчано писмо или по куриер на адрес: 2500 Кюстендил, ул. “Демокрация” № 55, ет. 6. В случай, че се представят копия на документи, върху същите трябва да бъде изписан собственоръчно текст „Вярно с оригинала“, придружен от подпис на заявителя. Същите документи не трябва да се изпращат по електронен път /по имейл/, тъй като съдържат лични данни за ученика. При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени с писмо или по куриер същите трябва да бъдат представени на място в РУО – Кюстендил след отмяната на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът от документи, необходими за осъществяване на процедурата.

 

Днес, 26 март 2020 година Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 година, включително.


Може да се запознаете със:Заповед № РД-01-154