Клуб партньорство

in Клуб партньорство

В училище е изграден “Клуб за партньорство”. Цели се създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители, педагози и обществеността.p>

В него  участват  представители на отдел „Образование и наука“  от община Кюстендил, учители, представители на неправителствени организации, родители и приятели на училището. Основна цел на клуба е създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители, педагози и представители на  обществеността за повишаване мотивирането на децата от ромски произход към образование. Задачи на клуба са:.

- образование без предразсъдъци за деца  различен етничен произход ;

- ролята на семейството за приобщаване на ромските деца в училище;

- педагогът – координатор на сътрудничеството със семейството;

- ролята на обществените институции (областна управа, община,

РЗИ, Бюро по трудс, сдружение „Ларго“-  за ефективна образователна интеграция на учениците от ромски произход.