Най- често използваните образователно – технологични модели

Посещения: 4315

І. Модел на обучение, ориентиран към ученето
        Моделът на обучение, ориентиран към ученето, се характеризира с учебни ситуации, изискващи различни познавателни умения .

 ІІ. Модел на обучение за усвояване на понятия. Концептуално обучение
    
    Могат да бъдат обособени четири нива на концептуално учене, а именно:
1.    Конкретизиране – припомняне на основните характеристики.
2.    Идентифициране – припомняне на примерни понятия.
3.    Класифициране – обобщаване на нови примери.
4.    Усвояване – разграничаване на нови понятия.
            Моделът на понятийните структури предполага използването на по-високи нива на мисловен процес, свързани с анализа, синтеза и оценката. Той се използва както за усвояване на елементарни понятия, така и за понятия от по-висш ранг.

    ІІІ. Модел на обучение на основата на дедуктивния подход
    
    Дедуктивното обучение се характеризира с гъвкавост при прилагане на отделните фази. Характерните за дедуктивния модел обобщени идеи и абстрактност го правят особено приложим за обучението по философия.
      
    ІV. Изследователски модел на обучение. Проблематизирано обучение
    .
    Конструктивисткото обучение стимулира критичното мислене и формира мотивирани и независими ученици. То се гради на основата на няколко основни принципа:
1.    Ученето е търсене на същността. То започва с въпроси, чрез които учениците активно конструират значението и смисъла на нещата.
2.    Ученето се фокусира върху основните понятия, а не върху изолираните факти. Целта на ученето е индивидуалното конструиране на познанието, а не просто запомняне на „верните” отговори.Конструктивисткото обучение е вид творческо обучение и учителят е този, който насърчава и улеснява превръщането на ученика в „архитект и строител” на неговото собствено познание.